Zlatý_věk

Profil duchovní skupiny

lg_medy.gif (2537 bytes)

Vyznat se v charakteru církve, kultu.

18.01.2012

24
25
26

BlueBoard.cz

Každý kult, církev, má určitý charakter. Ten se vyvíjel vždy účelově v průběhu existence skupiny nebo účelově jako reakce na nesouhlas se zásadami skupiny jiné ve snaze se oddělit. Charakter je dán jednak souhrnem příkazů, zákazů a doporučení a nástrojích kterými se zásady udržují. Skupina má svoji strukturu mocenskou a na každé úrovni platí zásady jiné. Za rozhodující považuji pravidla účasti těch posledních neprivilegovaných členů nebo zásady veřejně vyhlášené. Zájem o charakter duchovní skupiny souvisí se změnami této doby. Ve všech zde rozvedených položkách si lze přidat neuvedenou položku "je to jinak".    
Každá duchovní skupina je vázána na skupinu reálnou a svůj duchovní potenciál posiluje přijímáním souvěrců, tedy osob po ukončení života. ůže jít o tyto formy:
a) duchovní svět lidem pomáhá v jejich životních situacích a lidé později jako duchovní bytosti plní stejnou službu pro další lidi žijící.
b) duchovní svět lidem připravuje životní styl k prožívání určitých emocí, které duchovní svět přijímá jako formu energie. V obou případech je duchovno řídící.
c) lidský a duchovní svět spolupracuje v oblasti informací (rada, pomoc, ochrana), a energií (zdraví, vitalita), zde není nutná světská organizace. Jde o lidi   samostatné nebo malé skupiny, rody a rodiny s vlastní spiritualitou. 
d) šamanská forma pro předávání informací a energií využívá jednotlivých osob, tyto plní duchovní funkci (šaman, čaroděj, kněz) ve zvláštním sociálním postavení.
e) duchovní skupiny s programem omezení aktivity člověka, zejména vlastních podřízených členů. Jde o servisní skupinu plnící zájmy skupiny nadřízené.
Každá duchovní skupina má nějaký vztah k pozemskému člověku, k jeho charakteru, schopnostem a prožívání, zejména v oblasti sexuality.
a) jednou z forem je identita lidské a duchovní skupiny, shodné hodnocení. Skupina je jednotná bez vnitřní hierarchie.
b) skupiny s vnitřní hierarchií, kde každá vnitřní úroveň, level, má svá pravidla. Jednání na všech úrovních jsou předepsána příkazy, zákazy a doporučeními.
c) skupiny člověku nepřátelské, usilující o otroctví a poddanství vlastních členů na nejnižší úrovni. Povýšení na vyšší úroveň je spojeno se zasvěcením a požadavkem aktivního udržování daného stavu, systému.
d) skupiny respektující lidskou přirozenost a rozvíjející lidskou tvořivost. Tyto skupiny vychovávají pozemského člověka pro správní a duchovní funkce.
e) skupiny zaměřené na rozkoše a emotivní prožívání, hedonisté.  
Dalším charakteristickým rysem skupiny jsou formy prosazení zájmů vůči skupinám jiným. Rozhodujícím kritériem je afirmace a identita nejvyšší autority.
a) skupiny s vlastní spiritualitou, kde je společná autorita světská i duchovní. Příkladem je egyptský faraon, Thajský král, Etiopský císař Haile Selassie I.. Tyto skupiny využívají autority panovníka a jeho světské i duchovní moci. 
b) skupiny uzavřené, neveřejné, hermetické nebo okultní. Tyto si žijí v ústraní a neprosazují své zájmy vůči veřejnosti, realizují se ve svém soukromí. Může se o nich vědět, ale o jejich vnitřním životě se toho ví málo.
c) skupiny se schopností černé magie, tyto likvidují svoji konkurenci pomocí psychického působení, černou magií, woodo, blokujícími energiemi. Jde zpravidla o skupiny, které si již vytvořily mocenské postavení a toto si jen udržují a chrání.
d) skupiny servisní, které jsou chráněny a prosazovány vyšší autoritou a vyšší mocí. Pokud jsou oponenty zlikvidovány, vyšší moc je obnoví zpravidla s pomocí stejných osob, stejných bytostí.
e) skupiny paralelní, jde o vzájemnou podporu, toleranci nebo řevnivost skupin se společnou nejvyšší autoritou, jde především o autoritu Krista (Krišny...)  
Vztah k planetě:
a) pozemské skupiny svoji planetu chrání
b) vesmírné skupiny mají snahu planetu ovládnout nebo zničit (apokalyptické).
c) zájmové skupiny, které ochranu planety účelově prosazují pro jiný záměr.
Vztah k duchovním skupinám s jinou nejvyšší autoritou. Pokud jde o skupiny se společnou autoritou, tam jsou vztahy velmi složité podle toho, jak se skupinám daří a jaké mají plány, jak prosperují. Zde jde o vztahy mezi skupinami zcela odlišnými zpravidla působícími v jiném regionu.
a) skupiny které si hledí sama sebe a vztah s jinými skupinami neřeší nebo se snaží o shodu s těmi, které působí ve společném časoprostoru. Umožňují volný přestup svých členů do jiných skupin. Své členy udržují sounáležitostí.
b) to samé, ale přestup k jiné víře omezují nebo zakazují, protože sdružují i jinověrce. 
c) skupiny uznávají za pravou pouze vlastní autoritu a cizí bohy prohlašují za falešné, méněcenné nebo zvrácené. Snášejí pouze ty skupiny, které vůči lidem produkují více negativní energie, které jsou horší. Svoji moc šíří pomocí likvidace skupin jinověrných. Jedním z nástrojů je misijní činnost. 
Prožívání:
a) skupina vytváří harmonické podmínky a vztahy s cílem zajistit perspektivu pro sebe a své členy, pozitivní prožívání lásky a uspokojení.
b) skupina rozvrací a působí chaos s cílem omezení moci vlastních podřízených členů nebo jiných skupin. Tyto skupiny produkují deprivanty, podporují prožívání   negativní energie, zejména strachu, beznaděje a utrpení. Člověku dává větší zátěž, než jakou je schopen unést. Budoucnost neřeší nebo káže zánik. Člověka považují za nepřítele a jsou nebo vytvářejí servisní skupiny.  
Úroveň, level: každá skupina řeší své problémy na různé úrovni. Například šamanská úroveň řeší běžné problémy, radí a také energie, zdraví. Partnery šamanů jsou duchovní bytosti vzešlé z člověka. Na úrovni mágů a avatarů se řeší budoucnost společnosti, hledají se možnosti pro další vývoj a odstraňují problémy. Další je úroveň Univerza, tam se řeší vztahy mezi velkými skupinami. Životní prostor skupin je omezený a tak dochází ke střetům zájmů. Na úrovni Univerza se řeší spory buď hledáním smíru a společného řešení nebo sporem, který jednu ze stran zastaví a podřídí zájmům skupiny jiné. Na úrovni Univerza se také řeší vztahy s vesmírnými entitami. Platí kosmický zákon, že planety mezi sebou nesmí mocensky působit. Nejvyšší mocenskou autoritou je samotná planeta. Úrovně tedy jsou:
a) kult, rod, kmen s nejvyšší duchovní autoritou šaman, guru, kněz, čaroděj, kartoman, léčitel. To shodně v obou pohlavích.
b) duchovní vedení národa, státu, kontinentu s autoritou mág, velekněz, velekněžka, prorok, prorokyně, také shodně v obou pohlavích.
c) duchovní úroveň Univerzum, zde působí v inkarnaci gilen. Nejznámějšími gileny v této funkci byli Melkor, Marduk, Menej a Melek.