Zlatý_věk

Etika skupin

lg_medy.gif (2537 bytes) 28.08.2011

Omezení moci skupin

14
15
16
Mistrem pro tuto oblast byl Augustinus Aurelius, který má svátek právě dnes. Problém zneužití moci, totality a krutovlády má příčinu právě v nezvládnutí moci skupin. Prostor se pro tyto problémy otevřel v souvislosti s vynuceným odchodem Melkora kamsi na Plejády. Do té doby právě Melkor arbitroval a umravňoval mocenské skupiny. Zásadní změna, kterou současné procesy přináší, spočívá především obnovením autority řešící spory mezi skupinami. Každý si může vyhlásit jakákoli pravidla pro kohokoli, ale pokud není schopen je svojí mocí prosadit, je to bezpředmětné. Etika skupin je samozřejmě sankční mocí podpořena. Sankční moc je založena na likvidaci odpovědné duchovní podstaty s následným zánikem skupiny celé nebo se změnou charakteru skupiny přijetím jiné spirituality.  
Etika skupin je stejně obsáhlá jako etika každého inteligentního subjektu schopného samostatného hodnotícího soudu, tedy rozpoznání dobrého a zlého. U skupiny se tato schopnost projeví vlastními pravidly,  rituály a vlastní výhradní sociální rolí. To spolu se jménem, identitou a kreditem tvoří základní charakter a odlišení skupiny. Přijetí zásad jiné skupiny, jejich rituálů, symbolů a názvu vytváří pouta mezi nimi.  
Role skupiny ve společnosti určuje její postavení, některá skupina sdružuje profese, jiná spravuje území, další se stará o účelné plnění volného času a všechny prosazují společné zájmy. Způsob prosazení vlastního zájmu je omezen právě etikou, tedy kam až lze zajít a co již dovoleno není. Pokud jde o skupiny správní, tyto provádějí vlastní mandatorní činnost, rozdělují mandatorní výdaje a přidělují práva. Mandatorní činnost je hodnocena všemi koho se týká a pokud je chybná nebo nedostatečná, vyvolá negativní veřejné mínění a to může vést k rebélii. Tato hrozba se musí odstranit nápravou mandatorní činnosti, do současné doby se likvidovala mocensky a ještě nyní se z obavy před rebélií účelově vyvolají nepokoje se záměrem včasného posílení vlivu sankčních sil (policie, těžkooděnců, vojska).  
Při hodnocení skupiny se ptáme, co dobrého dává lidem a jak spolupracuje se skupinami jinými. Některé skupiny usilují o mocenský monopol, zakazují a likvidují skupiny jiné, nedovolují přestup do skupiny jiné. To pro ně může být likvidační.
Dobře jsou hodnoceny skupiny, které všem svým členům posilují jejich možnosti na základě přehledného a transparentního kariérního řádu, které pro své členy připravují uspokojující životní styl. To zahrnuje sociální zázemí a požadované prožívání, třeba i rozkoše nebo spirituální napojení, pokud je to součástí jejich charakteru. Které svým členům rozvíjí jejich schopnosti a hledají možnosti pro jejich uplatnění.
Funkce skupin, pokud je zaměřena na společnost (správa, výroba, služby, informace), je hodnocena podle toho, jak svoji funkci plní a jak je tato služba dostupná a pro koho. Současné procesy se snaží parazitní skupiny likvidovat, což bude již trend trvalý. Celé 21. století je stoletím nápravy. Na počátku 22. století se bude stav společnosti hodnotit znovu a jednotlivé skupiny, především skupiny duchovní, mohou získat dlouhodobý mandát.  
Lidé se do skupin scházejí z důvodu prožití nebo prosazení vlastního zájmu. Pokud je skupina v souladu se zákonem, pak je v totalitním systému pouze sledována její činnost. Pokud však skupina zákon (direktivy mocenské dominantní skupiny) porušuje, může být prohlášena za "organizovaný zločin". Velké mocenské skupiny vytvářejí hierarchické systémy tím, že organizují jiné skupiny jako servisní. Takové skupiny fungují jako služebníci, mají svoji roli a za její plnění jsou skupiny odměněny finančně a odměnu si rozdělí mezi své členy podle vlivu ve skupině. 
Teorie skupin je vlastně nekonečná a neohraničená, jde o nevyčerpatelné téma. Tyto informace snad pro základní orientaci postačí.
Zájmové, správní a mocenské skupiny, velké i malé

Člověk je tvor sociální a pro svoji existenci potřebuje vztah s blízkým člověkem.
Na základě své přirozené odlišnosti hledá člověk osoby stejné, aby společně s nimi řešil své životní a existenční potřeby.
Na základě pravidla "stejné přitahuje stejné" se vytvářejí všechny skupiny.
Ve svém soukromí, kdy se nevytvářejí žádné vnější vazby, žijí skupiny podle vlastních pravidel a vztahy jsou utvářeny právy členů, stanovami nebo kariérním řádem.
Každá skupina má vnější vztahy podle své funkce nebo zájmu členů. Podle vnějších vztahů si vytváří skupina svůj kredit. Její kredit rozhoduje o jejích existenčních podmínkách a trvání.
Velké skupiny vytváří hierarchii pomocí servisních skupin.
Skupiny parazitní a konfrontační mohou být likvidovány kteroukoli formou konfrontace nebo boje. Ohroženy jsou zejména agresívní skupiny, které likvidují skupiny alternativní, nezávislé, konkurenční.
Jakékoli konfrontaci mezi skupinami musí předcházet snaha po dohodě, soud světský nebo duchovní, skupina, které neobstojí v soudu může mít ještě příležitost k nápravě. Likvidují se skupiny, které ztratily schopnost sebereflexe, sebenápravy.
Skupiny si vytvářejí vlastní vnitřní kariérní a kreditnví řád.
Skupiny mohou být veřejné nebo skryté, okultní, formální i neformální.